Panel: Şiddetsiz Eylemin Gücünü Anlama (2 Ekim, 19.00, Cezayir/Beyoğlu)

Konuşmacı: Hardy Merriman, Uluslararası Şiddetsiz Çatışkı Merkezi – International Center on Nonviolent Conflict Başkan Yardımcısı ve İçerik Geliştirme Direktörü. Son 12 yıldır dünyada hak, özgürlük ve adalet mücadelesi yürüten şiddetsiz direniş hareketleri üzerine çalışıyor.

PANEL : “ŞİDDETSİZ EYLEMİN GÜCÜNÜ ANLAMA”

Konu: Şiddetsiz Eylemin Gücünü Anlama
Konuşmacı: Hardy Merriman, International Center on Nonviolent Conflict, Başkan Yardımcısı
Tarih: 02.10.2014, Perşembe
Saat: 19:00 p.m.
Yer: Cezayir Toplantı Salonu, Hayriye sokak,12

Konuşmacı Hardy Merriman hakkında…

Uluslararası Şiddetsiz Çatışkı Merkezi – International Center on Nonviolent Conflict Başkan Yardımcısı ve İçerik Geliştirme Direktörü olan Hardy Merriman, son 12 yıldır dünyada hak, özgürlük ve adalet mücadelesi yürüten şiddetsiz direniş hareketleri üzerine çalışıyor. Akademisyenlere, uygulamacılara ve sivil toplum üyelerine dönük seminerler, kurslar ve konferanslar veriyor.

Sosyal, politik ve ekonomik değişim için yürütülen şiddetsiz hareketlerin teorisi ve pratiği, şiddetsiz hareketlerin politik şiddete karşı mücadeledeki rolü, 1960’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde işçi örgütlenmeleri de dahil olmak üzere çeşitli konularda yazılar yayınladı.

Hardy, Avustralya Barış ve Çatışkı Çalışmaları Merkezi (Avustralia Center for Peace and Conflict Studies), Cambridge Üniversitesi, İşkence Mağdurları Merkezi (The Center for Victims of Torture), Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Fakültesi (Tufts University Fletcher School of Law and Diplomacy), Harvard Üniversitesi gibi pek çok üniversite ve organizasyonda şiddetsiz eylem ve şiddetsiz hareketler üzerine seminerler verdi.

Hakkında daha fazla bilgi için: http://hardymerriman.com/

**

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN

ADALETSİZLİĞE UĞRAYANLARIN ŞİDDETE KARŞI DİRENİŞİ
SEMİNERLERİ

Bir yandan dünyanın çeşitli yerlerinde savaş, iç savaş ve askeri müdahaleler tüm yoğunluğuyla devam ederken, diğer yandan yaşamlarını asgari standartlarda sürdürebilmek için canı pahasına çalışanlar, sokaklarda saldırıya uğrayan travestiler, gün be gün değişen kentler, yaratılan değerler hiyerarşisi ve bu değerlerin birer tahakküm aracı olarak kullanılması… Liste uzadıkça uzuyor.
Johan Galtung, yaşanmakta olan bu şiddet döngüsünü üç farklı kategoride ele alıyor. Doğrudan şiddeti ¨başkasına kasten zarar verme¨ olarak tanımlarken ¨toplumsal adaletsizliklerin sonucu olarak insanlara zarar verilmesini¨ ise yapısal şiddet olarak tanımlıyor. Galtung bu iki şiddet kategorisini, neden sonuç ilişkisi içinde birbiriyle doğrudan bağlantılandırmamakla birlikte her ikisiyle de doğrudan bağlantılı başka bir şiddet kategorisine dikkat çekiyor; kültürel şiddet. Kültürün oluşmasının araçları olarak kullanılan dil, ulusal marşlar, söylenceler, şarkılar, değer yargıları, öyküler, din, gelenekler vb. yoluyla doğrudan ve yapısal şiddeti meşru gösteren, kabul edilebilir kılan mekanizmanın kendisi kültürel şiddet.
Şiddet, kategorize edelim ya da etmeyelim, kitle iletişim araçları ve sosyal medya aracılıyla günlük yaşamımızı giderek daha fazla biçimleyen temel dinamiklerden biri haline geldi. Şiddetsiz biçimde çözülen çatışkılar ya da çözüm süreçlerinde kullanılan şiddetsiz yöntemler kitle iletişim araçlarında hiçbir biçimde yer almazken, herhangi bir eylemde molotof kokteyli kullanılması günün ilk haberi olarak duyurulabiliyor ve insanların devamında eylemin tüm kararakterini bu veri üzerinden kurgulamaya başladıklarına tanık olabiliyoruz. Doğrudan, yapısal ya da kültürel veya doğrudan ve yapısal ve kültürel, şiddet her biçimde satıyor. Şiddet, sorunlarla baş etmenin temel biçimi olarak sunulan ve tüketilen bir olgu.
Bu nedenle de travestilerin yaşam hakkı için eylemleri, vicdani ret eylemleri, emek mücadelesi, çevre hakkı, engelli hakları, insan hakları gibi alanlardaki şiddetsiz mücadele biçimleri ve şiddetsiz biçimde çözümlenmiş çatışkılar toplumu etkileyen / toplumla etkileşen ciddi bir dinamik haline gelmedikçe ya da eylem biçimleri (bir tüketim nesnesi olarak) sansasyonel olmadıkça ancak ilgilileri tarafından görülebilen ve izlenebilen hareketler olarak kalıyor.
Hal böyle iken başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair bir umudu taşımak ne kadar gerçekçi?
Bu seminerleri, tam da bu soruya yanıt aramak ama aynı zamanda adaletsizliğe uğrayanların şiddetsiz mücadele deneyimlerini, yani var olan umut potansiyelini ortaya koyabilmek amacıyla düzenliyoruz. Gündelik hayatlarımızda her an karşı karşıya kaldığımız toplumsal adaletsizlik örneklerini bir yapısal şiddet biçimi olarak ele almayı ve aynı zamanda hem toplumsal adaletsizliğin görünmez kılınmasının aracı ve hem de bir şiddet biçimi olarak kültürel şiddet olgusunu irdelemeyi amaçlıyoruz. Doğrudan şiddeti ve şiddetsiz mücadele biçimlerini, yapısal ve kültürel şiddeti bağlamında ve bunların birer sonucu olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz.
İki ayda bir yapmayı programladığımız seminerler hak mücadelesi/direniş ve temel gelir mücadelesi/borçlanma, kentsel dönüşüm/bellek, ayrımcılık/ötekileştirme ve sembollerin yarattığı şiddet üzirene olacak. Etkinliklerimizde her bir konu başlığına ilişkin akademik çalışmalar ve/veya araştırmalara ilişkin sunumlar yer alacağı gibi bu alanlarda devam etmekte olan mücadele pratiklerini dinleme ve değerlendirme olanağına da sahip olacağız. Seminer konulardaki teorik ve pratik çalışmaları bir araya getirmekteki amacımız, meselelere kapsayıcı bir perspektiften bakabilmek ve bundan sonra birlikte çalışmanın olanaklarını araştırmak.
Siz de daha iyi bir dünya yaratmak hala mümkün ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum diyorsanız seminerlerimizde görüşmek üzere!

Seminerlerin bilgisine web sitemiz ve sosyal medya üzerinden erişebilirsiniz.

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org