İlk Yerli Tüfek Deneme Amacıyla Kışlalara Dağıtılıyor

Üre­tim aşa­ma­sı­na Ka­le Ka­lıp da ka­tıl­dı. Ge­li­nen nok­ta­da müs­te­şar­lık 200 si­lah­tan olu­şan pi­lot ka­fi­le üre­ti­mi­ni ta­mam­la­mak üze­re. Şu­bat ayı so­nu­na doğ­ru tü­fek­ler kı­ta­la­ra de­neme mak­sat­lı tes­lim edi­le­cek.

TSK’nın İlk Yerli Tüfeği Mehmetçik-1 Kışlalara Dağıtılıyor

31 Ocak 2014 07:47

TSK’nın İlk yerli piyade tüfeği olan ‘Mehmetçik-1’ adlı silah deneme amacıyla Şubat ayında kışlalara dağıtılacak.

Tür­ki­ye­’nin ken­di im­kan­la­rı ile yap­tı­ğı ilk pi­ya­de tü­fe­ği olan Meh­met­çik-1, 500 bin G3 silahının yerine de­ne­me mak­sa­dıy­la şu­bat ayın­da kı­ta­la­ra tes­lim edil­me­ye baş­la­na­cak.

2011’DE ÜRETİLME BAŞLANMIŞTI

En­van­ter­de bu­lu­nan 500 bin do­la­yın­da pi­ya­de tü­fe­ği­nin bir kıs­mı tek­no­lo­jik ve eko­no­mik ömrünü ne­re­dey­se ta­mam­la­mak üze­re. Bir­lik­le­rin bu amaç­la her­han­gi bir za­fi­ye­te uğ­ra­ma­mala­rı için Sa­vun­ma Sa­na­yi İc­ra Ko­mi­te­si ka­ra­rı ile Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı ve Ma­ki­ne Kim­ya En­düs­tri­si Ku­ru­mu (Mkek) ara­sın­da 22 Ocak 2009’da 7,62 mi­li­met­re ça­pın­da mil­li mo­dern pi­ya­de tü­fe­ği üre­ti­mi yap­mak üze­re söz­leş­me im­za­lan­dı. 2011’de mo­dern pi­ya­de tü­fe­ği üre­ti­mi­ne baş­lan­dı.

2012’DE KULLANILACAKTI FAKAT AKSAMALAR OLDU

Ta­sa­rım doğ­ru­la­ma test­le­ri ay­nı yıl için­de ta­mam­lan­dı. Tü­fe­ğin 2012’de TSK ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­ya baş­la­na­ca­ğı açık­lan­dı. An­cak pro­je­de ak­sa­ma­lar ol­du­ğu için ge­cik­me ya­şan­dı.

TESTLER TAMAMLANDI

Mo­dern Pi­ya­de Tü­fe­ği­’nin üre­til­me­si nok­ta­sın­da­ki ek­sik­lik­ler ge­çen yıl so­nun­da gi­de­ril­di. Ürün ka­li­fi­kas­yon test­le­ri geç­ti­ği­miz yıl Ekim ayın­da ta­mam­lan­dı. Tü­fek bu test­ler­den yük­sek per­for­mans gös­te­re­rek çık­tı. Üre­tim aşa­ma­sı­na Ka­le Ka­lıp da ka­tıl­dı. Ge­li­nen nok­ta­da müs­te­şar­lık 200 si­lah­tan olu­şan pi­lot ka­fi­le üre­ti­mi­ni ta­mam­la­mak üze­re. Şu­bat ayı so­nu­na doğ­ru de­ne­me amaç­lı tü­fek­ler kı­ta­la­ra de­neme mak­sat­lı tes­lim edi­le­cek.

EKSİKLER GÖRÜLECEK

Bir son­ra­ki dö­nem­de gün­de­me ge­le­cek olan se­ri üre­tim fa­ali­yet­le­ri­nin bir pro­va­sı ni­te­li­ğin­de olan pi­lot ka­fi­le üre­ti­mi ile se­ri ima­lat ve mon­ta­ja yö­ne­lik iş akı­şı plan ve ka­pa­si­te­le­ri­nin test edil­me­si amaç­la­nı­yor. Ay­rı­ca tü­fek­le­rin bir­lik­ler­de de­nen­me­si ile ge­ri bil­di­rim­ler alın­ma­sı ve si­lah­ta­ki ek­sik­le­rin gö­rü­le­rek ge­liş­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor.

YERLİ TABANCA İHALEYE ÇIKIYOR

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi’ni de yürütüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü‘nün ihtiyacı olan yarı ve tam otomatik hafif silahlar ile benzer hafif silahların Türkiye‘de geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanıyordu. Ancak Silahlı Kuvvetler tabanca ihtiyacı konusunda SSM’ye başvurdu. SSM ise ilk defa Silahlı Kuvvetler ve Emniyet’in tabanca ihtiyacını aynı projede birleştirdi. Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi için müsteşarlık, bu yıl ihale sürecini başlatacak.

3.5 KİLO, ISINMA PROBLEMİ YOK

Mehmetçik-1 tüfeği birçok piyade tüfeklerinden daha hafif ve 3.60 kilogram ağırlığında. 5.56x45mm NATO mühimmatı kullanan silahın menzili namlu uzunluğuna göre 350-750 metre. Mehmetçik-1 modüler bir kundağa entegre edilmiş kızak sisteme sahip, ray sistemi ile uyumlu olan bütün aksesuarlar eklenebilir veya çıkartılabilir. Kullanıcıya göre 6 kat uzatmalı dipçiği olan silah, sessiz kurma sistemi ve kilitlemeli bir düzeneğe sahip. Düzeneğinde gaz sistemi de kullanılıyor. Mehmetçik-1’in ısınma problemi de yok.

MAKİNELİ TÜFEK PROJESİ TASARIMI DEVAM EDİYOR

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı‘nın makineli tüfek ihtiyacını da yerli imkanlarla karşılamaya çalışıyor. Bu amaçla Modern Makineli Tüfek Projesi çalışmaları yürütülüyor. Projenin sözleşmesi 30 Aralık 2010’da imzalandı. Projenin yüklenicisi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu. Alt yüklenici ise yine Kale Kalıp. Silahın genel tasarımı MKE tarafından yapılıyor. Kale Kalıp ise bazı parçaların tasarım ve üretiminden sorumlu alt yüklenici olarak görev yapıyor.

Kaynak: haberler.com

Daha fazla bilgi için:

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org